Close

1st Mandy o Brien 73

2nd Kathleen Phelan 74

Best Gross Rita O Neill 82

3rd Caomihe Murphy 74

4th Pauline O Brien 75

5th Monica Leydon 76

Best 30 – 36 Sheila Kirby 76

Front 9. Ann Campion 34.5

Back 9. Ann Wemyss 35.5

SS 72

62 Played